Riaditeľ Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia

Košický samosprávny kraj v súlade s ust. § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto vedúceho zamestnanca: riaditeľ Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, so sídlom Ul. Boľská 41, 077 02 Kráľovský Chlmec, IČO: 35 570 911.
 • Názov pracovného miesta: riaditeľ Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia.
 • Miesto výkonu práce: Kultúrne centrum Mezibodrožia a Použia, Ul. Boľská 41, 077 02 Kráľovský Chlmec.
 • Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (8. platová trieda): základná zložka min. 887,- €, zvýšená o 5% podľa § 7 ods. 6, ods. 15 zákona č. 553/2003 Z.z., započítanú prax, príplatok za riadenie a osobný príplatok.

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – preferencia v oblasti spoločenských alebo humanitných vied,
 • min. 1 ročná prax na riadiacej pozícii,
 • ovládanie práce s PC – úroveň pokročilý Microsoft Office alebo iný kancelársky balík,
 • nevyhnutná znalosť zákonov a právnych predpisov v oblasti kultúry, s osobitným dôrazom na zákony: č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov,
 • základný prehľad platnej legislatívy (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Iné kritéria a požiadavky

 • riadiace/manažérske schopnosti a skúsenosti,
 • všeobecný kultúrny rozhľad,
 • prehľad a skúsenosti s grantovými projektmi, dotačnými schémami,
 • znalosť cudzieho jazyka; maďarský jazyk výhodou,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme a viesť tím,
 • samostatnosť,
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o riadiacej praxi (doklady preukazujúce riadiace schopnosti prípadne skúsenosti, napr. referencie, zápočet rokov riadiacej praxe a pod.),
 • vypracovaný projekt - stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

V. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.

Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti:

 1. písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z 30 otázok (zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
  Predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je minimálne 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Výberová komisia pre písomnú časť je zložená z 3 členov.
 2. ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberová komisia pre ústnu časť je zložená z 5 členov. Predpokladom úspešného absolvovania ústnej časti výberového konania je dosiahnutie minimálne 70 % bodov z celkového počtu bodov udeľovaných výberovou komisiou.
  Z priebehu ústnej časti bude vyhotovovaný zvukovo-obrazový záznam a on-line prenos.
   

VI. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 25.1.2022 vrátane na adresu Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice alebo najneskôr posledný deň lehoty doručiť do podateľne Košického samosprávneho kraja. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie riaditeľ Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia - NEOTVÁRAŤ“.

VII. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Iné

 • Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predloží návrh na vymenovanie úspešného uchádzača podľa výsledkov výberového konania na riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ukončení výberového konania.
 • Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Zápisnica z výberového konania

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2021 17:39
Upravené: 13.05.2022 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001