Konkurz na riaditeľa Východoslovenskej galérie

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a  predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania  II. stupňa
 2. prax v oblasti kultúry
 3. riadiace schopnosti a skúsenosti
 4. predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 5. znalosť zákonov a právnych  predpisov z oblasti kultúry s osobitným zreteľom na zákon č.206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a manažérske schopnosti
 2. všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia
 3. znalosť cudzích jazykov
 4. osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

 1. štruktúrovaný profesijný životopis
 2. overené fotokópie dokladov  o vzdelaní
 3. doklady preukazujúce riadiace schopnosti príp. skúsenosti (referencie, zápočet rokov riadiacej praxe a pod.)
 4. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Východoslovenskej galérie s návrhom konkrétnych opatrení pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoja organizácie na ďalšie roky
 5. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 6. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu
 7. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, mailový kontakt, telefónne číslo)

Prihláška musí byť doručená v uzatvorenej obálke s označením „Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach - Neotvárať“ s uvedením adresy   odosielateľa najneskôr dňa 16. novembra 2015 na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor kultúry a CR,  Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66  Košice /rozhoduje dátum poštovej pečiatky/. O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne, alebo elektronicky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, alebo uskutočniť výber z uchádzačov, ktorí sa zúčastnia konkurzu. Vybratý uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona  č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.10.2015 06:00
Upravené: 21.10.2015 17:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001