Konkurz na riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach.

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa
 2. prax v oblasti kultúry a marketingu
 3. skúsenosti s riadením kolektívu min. 3 roky
 4. predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a manažérske schopnosti a riadiace skúsenosti
 2. všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia
 3. znalosť cudzích jazykov
 4. osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

 1. profesijný životopis
 2. overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 3. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Východoslovenskej galérie s návrhom konkrétnych opatrení pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoja organizácie do roku 2015 a výhľadovo na ďalšie roky z pohľadu trvalej udržateľnosti
 4. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 5. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 6. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, mailový kontakt, telefónne číslo)

musí byť doručená v uzatvorenej obálke s označením „Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach - Neotvárať“ s uvedením adresy a telefonického kontaktu na odosielateľa najneskôr dňa 10. januára 2014 na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor kultúry a CR, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice. O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraný uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2013 06:00
Upravené: 11.12.2013 10:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001