Konkurz na riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach.

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa
 2. prax v oblasti kultúry
 3. riadiace schopnosti a skúsenosti
 4. predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 5. znalosť zákonov a právnych predpisov z oblasti kultúry s osobitným zreteľom na zákon č.206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty...

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a manažérske schopnosti
 2. všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia
 3. znalosť cudzích jazykov
 4. osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška musí obsahovať nasledovné prílohy:

 1. doklady preukazujúce prax v oblasti kultúry a riadiace schopnosti príp. skúsenosti ( referencie, zápočet rokov riadiacej praxe a pod.)
 2. štruktúrovaný profesijný životopis
 3. overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 4. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Východoslovenskej galérie s návrhom konkrétnych opatrení pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoj organizácie na ďalšie roky
 5. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 6. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu
 7. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, mailový kontakt, telefónne číslo)

musí byť doručená v uzatvorenej obálke s označením „Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 15. mája 2015 na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor kultúry a CR, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice /rozhoduje dátum poštovej pečiatky/. O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, alebo uskutočniť výber z uchádzačov, ktorí sa zúčastnia konkurzu. Vybratý uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 23.04.2015 06:00
Upravené: 23.04.2015 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001