Konkurz na riaditeľa Kultúrneho centra Abova

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Kultúrneho centra Abova so sídlom v Bidovciach

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. minimálne 3-ročná prax aktívnej činnosti v oblasti kultúry
 3. skúsenosti s riadením kolektívu
 4. predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 5. znalosť zákonov a právnych predpisov z oblasti kultúry s osobitným zreteľom na oblasť: kultúrno-osvetovej činnosti, starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, rozvoja kreatívnej ekonomiky;

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a manažérske schopnosti
 2. všeobecný kultúrny rozhľad
 3. prehľad a skúsenosti s grantovými projektmi, dotačnými schémami
 4. znalosť cudzích jazykov
 5. osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

 1. profesijný životopis
 2. overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 3. doklady preukazujúce prax v kultúre a skúsenosti s riadením kolektívu
 4. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Kultúrneho centra Abova so  sídlom v Bidovciach aj so zreteľom na historický areál Pamätníka „Dargov“
 5. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 6. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 7. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, mailový kontakt, telefónne číslo)

musí byť doručená v obálke s označením „Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa KCA - Neotvárať“ s  uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 25. septembra 2015, (resp. odtlačok dátumu podacej pošty musí byť najneskôr dňa 25. 9. 2015) na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor kultúry a CR, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.

Konkurzné konanie sa uskutoční v priebehu 41. týždňa r. 2015. O presnom termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní elektronickou poštou (mailom), prípadne telefonicky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť, resp. nezaradiť do konkurzu tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraný uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2015 06:00
Upravené: 02.09.2015 16:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001