Konkurz na riaditeľa/ku domova sociálnych služieb JASANIMA – DSS

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa/ky JASANIMA – DSS, Špitálska 7, Rožňava

za týchto podmienok:

Kvalifikačné požiadavky:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 2. minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné, manažérske schopnosti a riadiace skúsenosti,
 2. všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti,
 3. znalosť cudzích jazykov,
 4. predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 5. osobnostné a morálne predpoklady.

Písomná prihláška do konkurzu spolu s nasledujúcimi prílohami:

 1. profesijný životopis,
 2. overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 3. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby konkurzu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

musí byť doručená v obálke s označením „Konkurz na riaditeľa/ku JASANIMA – DSS, Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa/ky najneskôr dňa 22.6.2016 do 11.00 hod. na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Námestie Maratónu mieru č. 1
042 66 Košice.

O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači/ky informovaní/é písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do konkurzu tých/tie uchádzačov/ky, ktorí/é nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzač/ka vybraný/á v konkurze bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý/á na vymenovanie za riaditeľa/ku JASANIMA – DSS, Špitálska 7, Rožňava Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.06.2016 12:59
Upravené: 01.06.2016 13:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001