Konkurz na riaditeľa Divadla Romathan

Predseda Košického samosprávneho kraja, v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), v znení neskorších predpisov, vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Divadla Romathan Košiciach

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • prax v oblasti kultúry minimálne 3 roky
 • riadiace schopnosti a skúsenosti
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákonov a právnych  predpisov z oblasti kultúry s osobitným dôrazom na zákon č.103/2014 Z. z. o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a manažérske schopnosti
 • všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným dôrazom na oblasť divadelného umenia
 • znalosť cudzieho jazyka
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • doklady preukazujúce riadiace schopnosti príp. skúsenosti (referencie, zápočet rokov riadiacej praxe a pod.)
 • stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Divadla Romathan v Košiciach a náčrt možností uspokojovania kultúrnych a komunitných potrieb Rómov v širšom kontexte rómskeho kultúrneho centra
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzného konania
 • kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, e-mailový kontakt, telefónne číslo, uchádzač je povinný uviesť všetky kontaktné údaje).

Prihláška musí byť doručená v uzatvorenej obálke s označením „Konkurz na funkciu riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach - Neotvárať“ s uvedením adresy  odosielateľa najneskôr dňa 12. mája 2017 (vrátane), na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor kultúry a cestovného ruchu,  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice. O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne, elektronicky alebo telefonicky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí zaslali písomné prihlášky.  

Vybratý uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona  č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.04.2017 13:00
Upravené: 20.04.2017 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001