Konkurz na miesto riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach

Predseda Košického samosprávneho kraja, v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), v znení neskorších predpisov, vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Divadla Romathan Košiciach za týchto podmienok:

Požadované neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady a predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. prax v oblasti kultúry minimálne 3 roky
 3. riadiace skúsenosti minimálne 1 rok
 4. predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov
 5. znalosť zákonov a právnych  predpisov z oblasti kultúry s osobitným dôrazom na zákon č.103/2014 Z. z. o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. znalosť rómskeho jazyka
 2. organizačné a manažérske schopnosti
 3. všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným dôrazom na oblasť divadelného umenia
 4. znalosť cudzieho jazyka
 5. osobnostné a morálne predpoklady.

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

 1. štruktúrovaný profesijný životopis
 2. overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 3. doklady preukazujúce riadiace skúsenosti (referencie, zápočet rokov riadiacej praxe a pod.)
 4. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Divadla Romathan v Košiciach
 5. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 6. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzného konania
 7. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, e-mailový kontakt, telefónne číslo, uchádzač je povinný uviesť všetky kontaktné údaje).

Prihláška musí byť doručená v uzatvorenej obálke s označením „Konkurz na funkciu riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach - Neotvárať“ s uvedením adresy  odosielateľa najneskôr dňa 8. septembra 2017 (vrátane), na adresu:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Námestie Maratónu mieru 1
042 66  Košice.

O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne, elektronicky alebo telefonicky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí zaslali písomné prihlášky.  

Vybratý uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona  č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.08.2017 14:47
Upravené: 21.08.2017 14:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001