Hlavný majster odbornej výchovy

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná54, 045 01 Moldava n/Bodvou vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto hlavného majstra odbornej výchovy.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov v odbore stavebnom, alebo automobilovom, strojárenskom, alebo textilnom.
A v zmysle § 34, zákona č.317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • stručná koncepcia rozvoja školy
  • overená fotokópia dokladov o vzdelaní
  • profesijný životopis
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti § 10 zákona č.317/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

  • pedagogická prax na podobnom type školy
  • znalosť práce na PC
  • riadiace, komunikačné a organizačné práce

Termín a miesto podania prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenia do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr dňa 23.02.2015 do 12.00 hod. na adresu: Strednej odbornej školy- Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou, v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie na miesto hlavného majstra odbornej výchovy“

Autor/zdroj: PaedDr. István Stefán, riaditeľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.02.2015 06:00
Upravené: 06.02.2015 08:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001