Hlavná sestra – garant pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce v súlade s §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Hlavná sestra – garant pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č.2, 071 01 Michalovce.
 • Názov pracovného miesta: „Hlavná sestra – garant pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti“.
 • Úväzok: 100%
 • Popis pracovných činnosti:
  • Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb vrátane činnosti osoby zodpovednej za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.
  • Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácom prostredí opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Termín nástupu: 01.06.2022
 • Miesto výkonu práce: Anima – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce.
 • Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (8. platová trieda) tarifný plat  od 896 € (podľa počtu odpracovaných rokov a praxe), zvýšenie platovej tarify, príplatok za riadenie a osobný príplatok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v 
  • a) Komunite
  • b) Pediatrii
  • c) Psychiatrii
  • d) Odboroch vnútorného lekárstva
  • e) Odboroch chirurgie alebo
  • f) Onkológii
 • Minimálne 3 ročná prax v požadovanom odbore.
 • Znalosť práce  s PC (Word, Excel, Internet).

Iné kritéria a požiadavky

 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Bezúhonnosť.
 • Dôveryhodnosť, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť a samostatnosť.  

Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3  mesiace).
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom  znení.

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie pozostáva z ústnej časti (prezentácia profesijného životopisu a odpovede na otázky členov výberovej komisie).

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania

Požadované doklady musia byť doručené v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa  tak, aby boli doručené najneskôr dňa 11.05.2022 do 15:00 hod. na adresu: ANIMA -Domov sociálnych služieb, 071 01 Michalovce.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV., výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením  dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Potrebné dokumenty je možné poslať aj emailom na adresu info@animadss.sk a dodatočne poštou listom na adresu uvedenú vyššie. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači písomne oboznámení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: ANIMA – Domov sociálnych služieb, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2022 07:24
Upravené: 25.04.2022 07:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001