Generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja

Inovačné centrum Košického kraja vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja.

I. Základné informácie pre záujemcov

 • Inovačné centrum Košického kraja bolo založené 4.8.2021
 • Účelom Inovačného centra Košického kraja je napĺňanie vízie a cieľov stanovených v Regionálnej inovačnej stratégií Košického kraja, ktorá je vytváraná ako jeden z regionálnych strategických dokumentov na podporu inovácií a inovačného ekosytému, presadzovanie a ochrana spoločných záujmov jeho členov a koordinácia činnosti členov.
 • Predmetom činnosti Inovačného centra Košického kraja je najmä: posilnenie, rozvoj a koordinácia spolupráce medzi členmi a tretími osobami pôsobiacimi v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni; vyhľadávanie a podpora prenosu kapitalizovateľných výsledkov výskumu a vývoja a transfer technológií medzi akademickou, výskumno-vývojovou a podnikateľskou sférou; podpora a koordinácia sprístupnenia akademickej a vedecko-výskumnej infraštruktúry subjektom pôsobiacim v podnikateľskej sfére; vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj najmä malých a stredných inovatívnych podnikov zameraných na využívanie nových výrobných postupov a technológií, produkujúcich konkurencieschopné výrobky a poskytujúcich kvalitatívne lepšie služby; poradenstvo, podpora a poskytovanie služieb inovatívnym podnikom; rozvoj regionálnej vedecko-výskumnej infraštruktúry.
 • Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Inovačného centra Košického kraja, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.
 • Generálny riaditeľ sa pri svojej činnosti riadi stanovami, ostatnými vnútornými predpismi Inovačného centra Košického kraja, rozhodnutiami valného zhromaždenia a predstavenstva neodporujúcim stanovám, ostatným vnútorným predpisom Inovačného centra Košického kraja a právnemu poriadku Slovenskej republiky.
 • Miesto výkonu práce: Strojárenská 3, Košice
 • Výška mzdy: od 3.000 eur/ brutto

II. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • min. 3 ročná prax na riadiacej pozícii,
 • min. 3 ročná prax v oblasti tvorby inovácií,
 • skúsenosti s projektovým riadením,
 • anglický jazyk aktívne,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

III. Iné kritéria a požiadavky

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť,
 • zodpovednosť,
 • časová flexibilita,
 • iniciatívny prístup k práci.

IV. Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o praxi na riadiacej pozícii
 • vypracovaný projekt – zámer smerovania Inovačného centra Košického kraja

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.

Výberové konanie pozostáva z ústnej časti rozdelenej do dvoch častí:

 • prezentácia osoby uchádzača a zodpovedanie odpovedí na otázky výberovej komisie
 • prezentácia vypracovaného projektu

Výberová komisia je zložená z 5 členov. Z priebehu výberového konania bude vyhotovovaný zvukovo-obrazový záznam.

V. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 29.10.2021 vrátane na adresu: Inovačné centrum Košického kraja, Strojárenská 1065/3, 042 66 Košice. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak v posledný deň lehoty podá  uchádzač žiadosť na poštovú prepravu. Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja -neotvárať“.

VI. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a IV. výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VII. Iné

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie
na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.10.2021 09:51
Upravené: 04.10.2021 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001