Vychovávateľka v školskom klube detí

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice oznamuje, že má voľné 2 pracovné miesta na pracovnú pozíciu vychovávateľka v školskom klube detí s nástupom od 1.9.2022.

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej ÚSO - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Požadované doklady: 
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• fotokópia dokladov o ukončenom vzdelaní

Iné požiadavky:
• ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania
• ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
• práca s PC
• spoľahlivosť
• asertivita a komunikatívnosť

Nástup do zamestnania: 
Od 01.09.2022 do 31.08.2023 na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Informácia o plate:
V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, min.  od platovej triedy „6“ od 817,50 € /za mesiac podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie PT za započítanú prax

Rozsah úväzku:
2 x 100% s pravidelným rovnomerným rozvrhnutím pracovnej doby

Ukončenie výberového konania:
Doručenie písomností do 30.06.2022. Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Ďalšie informácie: 
Žiadosti zasielajte mailom na adresu: oltman@maraigimi.sk  alebo  poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.  


 

 

Autor/zdroj: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.05.2022 12:55
Upravené: 24.05.2022 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001