Vychovávateľka v školskom internáte

Školský internát pri Hotelovej akadémii, Južná trieda 10 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 21. 03. 2022.

Kategória: vychovávateľka školského internátu

Miesto výkonu práce: Košický kraj, Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10 Košice 

Platové zaradenie a plat:  zákon 553/2003 Z.z. PT 6 – 9 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača 

Dátum predpokladaného nástupu: 21.03.2022

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, 100% úväzok 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • pedagogická prax min. 3 roky,
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • schopnosti organizačné a komunikačné,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z. .

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 21.03.2022 do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Z dôvodu mimoriadnej situácie a potreby rýchleho obsadenia pracovného miesta žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať na e-mail:  sekretariat@zsjuznake.sk  najneskôr do 14.03. 2022 do 12:00 hodiny.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky našej organizácie v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. Výberové konanie sa bude konať dňa 18.03.2022.

Autor/zdroj: PaedDr. Jaroslava Mamčaková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.03.2022 08:55
Upravené: 24.05.2022 15:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001