Vodič/ka školského autobusu

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii vodič/ka školského autobusu.

V zmysle Zákona 553/2003  Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre vodič/ka školského autobusu.

Kategória:

 • vodič/ka školského autobusu

Kvalifikačné predpoklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópia dokladov o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania
 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace
 • vodičský preukaz B, D
 • kvalifikačná karta vodiča

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť maďarského jazyka  je vítaná (nie je podmienkou)
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • psychická odolnosť
 • ochota pracovať,
 • prax vo vedení vozidla,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • flexibilita,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.
 • spoľahlivosť
 • asertivita a komunikatívnosť

Nástup do zamestnania:

01.09.2022

Informácia o plate:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme -  750€/mesiac. . Následné platové ohodnotenie  prehodnotené po ukončení 3 – mesačnej skúšobnej doby.

Rozsah úväzku:

1 x 50%  skrátený úväzok.
Nerovnomerný pracovný čas 20,00 hod. týždenne:
2 hodiny ráno + 2 hodiny popoludní

Ukončenie výberového konania:

Doručenie písomností do 31.05.2022
Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Ďalšie informácie:

Žiadosti zasielajte mailom na adresu: somsakova@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu. 

Autor/zdroj: Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.05.2022 17:08
Upravené: 24.05.2022 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine