Upratovačka

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava prijme do pracovného pomeru s nástupom od 20. 01. 2022 na 80 % pracovný úväzok upratovačku na čas zastupovania za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady na výkon pracovnej činnosti

 1. ukončená základná škola, výučný list, maturita
 2. bezúhonnosť
   

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • zodpovednosť, dôslednosť, samostatnosť
 • flexibilita

Odmeňovanie

 • 549,20 € (tarifný plat pri 80 %  pracovnom úväzku, 1. platová trieda)
 • V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby spracovania a evidencie žiadosti o prijatie do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania  s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 17. 01. 2022.

Adresa školy
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Akademika Hronca 8
048 01  Rožňava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
tel.: +421 904 649 100;   +421 903 236 456
e-mail: skola@oarv.sk;   daniela.ziakova@oarv.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2022 13:25
Upravené: 24.05.2022 11:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine