Účtovníčka

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste účtovníčky.

Kategória:
účtovník / účtovníčka

Dátum predpokladaného nástupu:  
01.06.2022, príp. po dohode iný termín

Informácie o pracovnom mieste:
· samostatná odborná účtovnícka práca, rozpočtovanie,
· zabezpečenie vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii v plnom rozsahu.

Zoznam požadovaných dokladov:
· písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
· profesijný životopis,
· kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
· písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:
· minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomické, alebo vyššie,
· finančná a ekonomická gramotnosť,
· ovládanie štátneho jazyka,
· pokročila znalosť práce s počítačom,
· prax v príslušnom odbore vo verejnej správe alebo príspevkovej organizácii výhodou.

Platové zaradenie a plat: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
od 642,00 € do 830,50 € mesačne.

Informácia o spracovaní osobných údajov
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice, alebo elektronicky na e-mail: spse@spseke.sk, alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy, najneskôr do 25.05.2022.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba :

Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy

Telefón :  055/79681 51 / e-mail : spse@spseke.sk

 

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2022 16:10
Upravené: 24.05.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine