Učiteľ/učiteľka predmetu telesná výchova

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice prijme do pracovného pomeru učiteľ/učiteľka predmetu telesná výchova Kategória: učiteľ/učiteľka.

Počet voľných miest: 1
Úväzok: 22 hodín týždenne
Pracovný pomer:  doba určitá
Dátum predpokladaného nástupu: ihneď

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu – len pre prijatého uchádzača
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť- len pre prijatého uchádzača
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  - odbor telesná výchova, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v minimálne mesačnej výške 915,00 € v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu:
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01  Košice,
elektronicky na e-mail: stavke@stavke.sk  alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba:
Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy, Telefón:  055/63 25412

Autor/zdroj: SPŠ stavebná a geodetická Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.03.2022 08:48
Upravené: 24.05.2022 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001