Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka telesnej výchovy.

Voľné pracovné miesto na dobu:
určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023 s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú

Úväzok:
plný

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ - učiteľ strednej školy


Požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
· podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v aprobácii telesná výchova a ďalší aprobačný predmet,
· bezúhonnosť,
· zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
· ovládanie štátneho jazyka.

Rozšírené požiadavky:
· znalosť práce s PC
· ďalší aprobačný predmet – anglický jazyk, matematika, informatika a ďalšie.

Osobnostné predpoklady:
· komunikačné schopnosti, kultivovaný písomný a slovný prejav,
· aktívny prístup k mimovyučovacím aktivitám,
· aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu.

Zoznam požadovaných dokladov:
· žiadosť o prijatie do zamestnania,
· profesijný životopis,
· kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
· súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:  od 1 000 € mesačne podľa počtu rokov praxe uchádzača, osobného ohodnotenia, počtu nadčasových hodín a ochoty ďalej sa vzdelávať.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, alebo osobne doručiť na adresu: SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, 052 01  Spišská Nová Ves, e-mail – skola@spst.sk najneskôr do 25.05.2022.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí zároveň splnia kvalifikačné a odborné požiadavky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné osoby:
Ing. Martin Kokoruďa – zástupca riaditeľa školy, t.č.: 053/4466249

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2022 06:00
Upravené: 24.05.2022 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001