Učiteľ strednej školy

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou občianska náuka v kombinácii telesná výchova alebo slovenský jazyk a literatúra alebo etická výchova, s nástupom od 22.8.2022 na plný pracovný úväzok, pracovná zmluva na dobu určitú, neskôr možnosť uzavretia na dobu neurčitú.

Kategória a podkategória pedagog. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Masarykova 1, 071 79  Michalovce
Kontakt: gph@gphmi.sk,  t.č.: 056/6423097, +421911 970 448

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Platové náležitosti:

  • plat Vám bude určený v súlade s Vašim zaradením do platovej triedy a platového stupňa, v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • od 999,50,- Eur mesačne, v závislosti od platovej triedy a počtu rokov praxe

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti, ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, e-mailom na adresu: gph@gphmi.sk alebo doručiť osobne do 22. 06. 2022 do 12.00 hod. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2022 13:15
Upravené: 31.08.2022 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine