Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy s ďalšou aprobáciou dejepis/občianska náuka

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava informuje o pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná a športová výchova a dejepis, resp. občianska náuka s nástupom od 01. 02. 2022 na 81,81% pracovný úväzok, na dobu určitú, počas zastupovania zamestnanca na dlhodobej PN za týchto podmienok:

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 2. bezúhonnosť
 3. zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 4. ovládanie štátneho jazyka
   

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • zodpovednosť, dôslednosť, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť
 • práca s PC a ovládanie kancelárskeho balíka MS Office

Odmeňovanie

 • plat bude určený v súlade so zaradením zamestnanca do platovej triedy a platového stupňa, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 748,50 Eur mesačne pri 81,81% pracovnom úväzku, v závislosti od platovej triedy a počtu rokov praxe

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby spracovania a evidencie žiadosti o prijatie do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pred uzavretím pracovného pomeru vybraný uchádzač musí predložiť lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Termín podania žiadosti
Žiadosť o prijatie do zamestnania  s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 21. 01. 2022.

Adresa školy
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Akademika Hronca 8
048 01  Rožňava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.
Predpokladaný termín pohovoru: priebežne hneď po zaslaní žiadosti.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

tel.: +421 904 649 100;   +421 903 236 456
e-mail: skola@oarv.sk;   daniela.ziakova@oarv.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2022 13:25
Upravené: 24.05.2022 10:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine