Učiteľ/ka matematiky

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka matematiky v ľubovoľnej kombinácii s možným nástupom od 01.09.2022.

Voľné pracovné miesto:
učiteľ SŠ aprobácia matematika

Úväzok:
plný pracovný úväzok –  100% (vyučovacia povinnosť 22 hod./týž.)

Pozícia:
Učiteľ SŠ –  matematika

Názov a adresa zamestnávateľa:
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23  Košice

Dátum nástupu do PP:
01.09.2022

Kontakt:
t.č.: +421 55 2021333
        +421 55 6221951
e-mail: srobarka@srobarka.sk

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (915,00 € - začínajúci pedagogický zamestnanec)                         + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. Zamestnanec bude ohodnotený v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – Platové tarify PZ a OZ).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
· bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
· zdravotná spôsobilosť
· ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
· žiadosť o prijatie do zamestnania,
· profesijný životopis,
· overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
· písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu srobarka@srobarka.sk do 10.06.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
 

Autor/zdroj: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.05.2022 11:05
Upravené: 24.05.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine