Učiteľ/ka matematiky

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou matematika na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je minimálny plat 915,00 EUR  mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontakt:
kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
telefón: 055 6323475, 6323819,

Žiadosti môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10. 06. 2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným miestom.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2022 10:54
Upravené: 24.05.2022 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine