Učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka.

V zmysle §84 odsek 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka.

Kategória:

 • učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka na SŠ a ZŠ

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z. ., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov . Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópia dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie maďarského jazyka
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • práca s PC
 • spoľahlivosť
 • asertivita a komunikatívnosť

Nástup do zamestnania:

Od 01.09.2022 do 31.08.2023 na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Informácia o plate:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, so zaradení do platovej triedy „6“ od 915,00 €/mesiac + zvýšenie PT podľa započítanej praxe

Rozsah úväzku:

1 x 100% s pravidelným rovnomerným rozvrhnutím pracovnej doby

Ukončenie výberového konania:

Doručenie písomností do 30.06.2022.
Pohovory budú vykonané formou pozvania na pracovný pohovor . Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Ďalšie informácie:

Žiadosti zasielajte mailom na adresu: oltman@maraigimi.sk alebo poštou na adresu: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu. 

Autor/zdroj: Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.05.2022 16:57
Upravené: 24.05.2022 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine