Učiteľ informatiky

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov informatiky v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kategória:
učiteľ strednej školy

Pozícia:
učiteľ odborných predmetov informatiky na plný úväzok

Dátum predpokladaného nástupu:
01.09.2022

Zoznam požadovaných dokladov:
· písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
· profesijný životopis,
· kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
· písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:
· vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
· bezúhonnosť - čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
· zdravotná spôsobilosť,
· ovládanie štátneho jazyka.

Základné odborné požiadavky:
· pokročilá znalosť práce s počítačom
· pokročilá znalosť kancelárskeho balíka MS Office (Word, Excel, Powerpoint),
· algoritmické myslenie a základy programovania alebo skriptovania
· základná znalosť sieťových technológií
· skúsenosť so správou OS Windows

Rozšírené požiadavky:
· základná znalosť OS Linux,
· vítaná znalosť správy serverov a sieťových služieb,
· vítaná znalosť implementácie sieťovej bezpečnosti a automatizácie v počítačových sieťach,
· inštruktorská kvalifikácia v oblasti Cisco sieťového programu je výhodou,
· ukončené doplnkové pedagogické štúdium je výhodou.

Platové zaradenie a plat:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 915 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača. 

Informácia o spracovaní osobných údajov
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice, alebo elektronicky na 
e-mail: spse@spseke.sk, alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy, najneskôr do 10.06.2022.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Telefón :  055/79681 51 / e-mail : spse@spseke.sk

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2022 16:12
Upravené: 24.05.2022 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine