Správca siete

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na technicko-hospodárskom úseku:

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Miesto výkonu práce: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Kategória voľného pracovného miesta: Správca siete

Počet voľných pracovných miest: 1

Kvalifikačné predpoklady, odborné predpoklady a iné požiadavky:

 • Podľa zákona 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (07 – INFOMATIKA)
 • Požiadavka na prax: vhodné aj pre absolventa
 • Ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni
 • Počítačové znalosti:
  • MS Windows – expert
  • MS Office – expert
  • Linux – pokročilý
  • Sieťovanie – pokročilý
  • HTML – pokročilý
  • CSS – pokročilý
  • PHP – základy
  • MySQL – základy
 • Schopnosť pracovať v tíme aj samostatne
 • Precíznosť, dôslednosť
 • Schopnosť zvládať záťažové situácie
 • Diskrétnosť
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému
 • Pravidelné inštalovanie a aktualizovanie softvéru
 • Monitorovanie a ladenie výkonnosti serverov, sietí a aplikácií
 • Komplexné overovanie, oživovanie a nastavovanie parametrov operačných systémov počítačov a počítačových sietí
 • Zabezpečovanie konfigurácie dát, zálohovania dát, antivírovej ochrany a ochrany dát
 • Vykonávanie ďalších činností súvisiacich s IKT a technikou
 • Drobné administratívne práce

Pracovný pomer na dobu: určitú 1 rok  s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Predpokladaný termín nástupu: ihneď/podľa dohody

Úväzok: 100%

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v:

 • 4. platovej triede (771,00 €) + osobné ohodnotenie (kvalifikačné predpoklady úplné stredné vzdelanie v odbore informatika alebo v príbuznom odbore)
 • 7. platovej triede (962,50 €) + osobné ohodnotenie (kvalifikačné predpoklady minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore informatika alebo v príbuznom odbore)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.,

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: szskosice@kukucinka.sk do 23.05.2022.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie:
Ing. Tatiana Matuchová
Tel. č.: 055/6221216
Email: szskosice@kukucinka.sk

Autor/zdroj: PhDr. Anna Hencovská, MBA, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.04.2022 12:08
Upravené: 24.05.2022 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001