Referent ekonomickej agendy

Riaditeľ Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste referent ekonomickej agendy (spracovanie miezd, pokladňa a súvisiace činnosti) na 100% úväzku v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia:
referent ekonomickej agendy (spracovanie miezd, pokladňa a súvisiace činnosti) na 100 % úväzku     

Názov zamestnávateľa:                              
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Kontakt:
055/6765700, kl.50 sekretariat@sosake.sk

Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne ÚSO vzdelanie ekonomického smeru, alebo vyššie 
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť            

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:                             
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov

Iné požiadavky v súvislosti:
voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.7.2022 na zastupovanie počas materskej dovolenky

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 3.6.2022.

Informácia o spracovaní osobných údajov: 
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.05.2022 07:45
Upravené: 24.05.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001