Pomocný vychovávateľ

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: „pomocný vychovávateľ“ na nočné služby.

Pozícia: pomocný vychovávateľ

Termín nástupu:  ihneď

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené stredoškolské  vzdelanie

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • flexibilita
 • ochota pracovať v nočných zmenách

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť pre prácu v noci

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tarifný plat od 701,00 Eur+ príplatky za nočnú prácu a nedeľu.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými  dokladmi je potrebné doručiť  mailom na adresu: sekretariat@simedke.sk  alebo poštou na adresu: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 11. 02. 2022

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.02.2022 14:00
Upravené: 24.05.2022 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001