Vodič-údržbár

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vodič-údržbár na 50 % úväzok na dobu určitú s nástupom od 13.11.2023.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie, minimálne s výučným listom,
 • vodičské oprávnenie skupiny B

Iné kritéria a požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku, prenášanie bremien...)
 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v kolektíve

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov je plat 425,50 Eur mesačne / 50 % úväzok/.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:

 • kontaktná osoba: Ing. Martina Zeteková, riaditeľka školy
 • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
 • telefón: 055 6323475, 6323819
 • Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 06. 11. 2023.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2023 17:17
Upravené: 23.10.2023 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001