Upratovačka

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka na 100 % úväzok s možným nástupom od 1.1.2024 na dobu určitú do 31.12.2024 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • neustanovujú sa  

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • zdravotná spôsobilosť (doklad predkladá iba úspešný uchádzač)

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov   

Platové podmienky:
plat v zmysle zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 833,50 €.  

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na skola@gymsnv.sk najneskôr do 10.11.2023.    

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy
Telef. kontakt: 053/4422259
email: skola@gymsnv.sk

Autor/zdroj: Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.10.2023 15:39
Upravené: 24.10.2023 15:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001