Účtovník/účtovníčka školy

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice informujeme o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.

Voľné pracovné miesto: účtovník/účtovníčka školy
Bližšie určená činnosť: samostatná práca v oblasti financovania, účtovania a rozpočtovania
Úväzok: plný úväzok
Dátum predpokladaného nástupu: ihneď

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, prípadne VŠ
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • znalosť práce s platobným portálom, SAP-R3, účtovníctvo pre rozpočtové organizácie
 • orientácia v školskej problematike
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • práca s PC
 • zodpovedný prístup k práci
 • flexibilita, iniciatíva, kreativita

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 839,50 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice alebo e-mailom na adresu oake@oake.sk alebo osobne najneskôr do 28. 11. 2023.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:
055/633 32 53
oake@oake.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.11.2023 13:17
Upravené: 20.11.2023 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine