Účtovník/čka

SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: účtovník na dobu určitú s nástupom od 15.10.2023 na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Ukončené vzdelanie ekonomického smeru
  • Stredoškolské s maturitou
  • Vysokoškolské I. stupňa
  • Vysokoškolské II. stupňa
 •  odborná spôsobilosť vyplývajúca z legislatívnych požiadaviek: znalosť legislatívnych predpisov v oblasti účtovníctva a financií vo verejnej správe
 • znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách
 • práca s kancelárskym balíkom MS Office, Internet - úroveň pokročilý
 • znalosť práce s platobným portálom SAP
 • znalosť práce v programe WinPAM, WinIBEU

Iné kritéria a požiadavky:

 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve

Vyžadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR 

Platové podmienky:
plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1 007,50 €.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu  SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca  alebo e-mailom na  sosvet@sosvet.sk najneskôr do 30.09.2023.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
MVDr. Mária Ivanová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 055/6855347,413
email: sosvet@sosvet.sk

Autor/zdroj: SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.09.2023 10:25
Upravené: 19.09.2023 10:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001