Účtovník/čka školy

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Účtovník/čka školy.

Úväzok37,5 hodín týždenne
Pracovný pomer:  doba určitá - 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Dátum predpokladaného nástupu:  od 1. 12. 2023 / 1. 1. 2024

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu – len pre prijatého uchádzača
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť- len pre prijatého uchádzača
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, I. stupňa, minimálne úplné  stredné odborné s maturitou - odbor ekonomika.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť a dôslednosť
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť.

Popis pracovnej činnosti:
Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend /samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce, integrovaný balík ekonomických úloh – spracovanie v programe Win IBEU, účtovná agenda v Štátnej pokladnici.

Ostatné práce na úseku majetku a výkazníctva:

 • zabezpečovanie administratívnej, odbornej agendy podľa pokynov vedúcich zamestnancov a spolupráca pri administratívnej činnosti ASC agendy
 • vyhotovovanie evidenčných, štatistických a účtovných výkazov
 • zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie
 • ostatné činnosti súvisiace s inventarizáciou majetku školy, označovanie majetku, vyhotovovanie miestnych zoznamov, označovanie majetku pri nákupe, spolupracuje pri návrhoch na vyradení majetku školy
 • zabezpečovanie nahrávania objednávok, faktúr a zmlúv na VEB stránku školy.

Platové zaradenie a plat: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu:
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01  Košice,
elektronicky na e-mail: stavke@stavke.sk,  alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľky školy ihneď.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba:
Mgr. Renáta Jenčíková, riaditeľka školy, Telefón:  055/63 25412

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.11.2023 10:44
Upravené: 15.11.2023 11:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001