Učiteľ/učiteľka biológie a chémie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa, miesto výkonu práce:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii Biológia a chémia

Kvalifikačné predpoklady:
Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • odbornosť
 • požadovaná pedagogická prax 5 rokov a viac

Pracovný pomer na dobu: určitú, zástup počas dlhodobej PN a materskej dovolenky
Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2023
Úväzok: 100%

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z .z.

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 1161,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – Platové tarify PZ a OZ).

Termín poslania žiadosti: do 27.11.2023 osobne/poštou na sekretariát SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce alebo zaslať emailom na sekretariat@sososmi.sk

Kontaktná osoba: Ing. Martina Gožová
Telef. kontakt: 056/644 11 72

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Neúplné žiadosti bez požadovaných dokladov nebudú akceptované.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Sivý, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.11.2023 13:17
Upravené: 20.11.2023 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001