Učiteľ telesnej výchovy

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa, miesto výkonu práce:
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ telesnej výchovy

Kvalifikačné predpoklady:  Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • prax min. 2 roky

Pracovný pomer na dobu: určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Predpokladaný termín nástupu:  1.11.2023

Úväzok: 100%

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania 
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z .z.

Platové podmienky:

  • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 1 161,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 13. októbra 2023.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 053/4421757
email: oasnvsk@gmail.com

Autor/zdroj: SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.09.2023 11:12
Upravené: 18.09.2023 11:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001