Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2023 do 31.08.2024 na pozíciu učiteľ telesnej a športovej výchovy.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – učiteľstvo telesnej a športovej výchovy

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Pracovná náplň:

 • výučba predmetu Telesná a športová výchova,
 • organizovanie lyžiarskych kurzov, kurzov ochrany života a zdravia, účelových cvičení,
 • zapájanie žiakov do súťaži stredných škôl.

Ponúkame

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 1 161,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti)

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • poštou alebo doniesť osobne na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice
 • mailom: ekonom@supke.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 04.07.2023 (vrátane)

Termín ukončenia výberového konania:14.07.2023

Termín nástupu do zamestnania: 01.09.2023

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová

Email.: ekonom@supke.sk

 

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu,Jakobyho 15, 040 01 Košice
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 16.06.2023 12:28
Upravené: 16.06.2023 13:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001