Učiteľ matematiky

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na skrátený úväzok – 54,55% (12 hodín vyučovacej povinnosti) na dobú určitú – od 01.09.2023 do 31.08.2024 na pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika.

Požadované vzdelanie:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

  • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 663,60 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri 54,55% úväzku (t.j. 12 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:           

poštou alebo doniesť osobne na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice

mailom: ekonom@supke.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 21.07.2023 (vrátane)

Termín ukončenia výberového konania: 18.08.2023

Termín nástupu do zamestnania: 01.09.2023

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová

Email.: ekonom@supke.sk

 

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.06.2023 12:28
Upravené: 06.07.2023 09:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine