Učiteľ chémie

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ chémie s možným nástupom od 01.09.2023

Voľné pracovné miesto : učiteľ chémie

Úväzok : pracovný úväzok – 100%

Pozícia : učiteľ chémie

Názov a adresa zamestnávateľa : Gymnázium Šrobárova 1 042 23 Košice

Dátum nástupu do PP : 01.09.2023

Kontakt : +421 55 2021333 sekretariat@srobarka.sk

Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

Platové podmienky Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov praxe uchádzača. (funkčný plat od 1.161,50 Eur – začínajúci pedagogický zamestnanec)

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 16.5.2023. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy Zverejnené: 04.05.202

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 04.05.2023 13:50
Upravené: 04.05.2023 15:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001