Školský psychológ

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2023 od 31.08.2024 na pozíciu školský psychológ (zastupovanie počas materskej a následne rodičovskej dovolenky).

Požadované vzdelanie:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v požadovanom študijnom odbore.

Pracovná náplň:

 • poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov,
 • spolupracuje s pedagógmi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,
 • podieľa sa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole,
 • skúma úroveň kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov žiakov na škole,
 • zisťuje úroveň schopnosti žiakov týkajúcich sa myslenia, riešenia problémov a ťažkosti v učení,
 • pracuje na integrácií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • poznáva žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod svoje možnosti,
 • navrhuje priame a nepriame intervencie v edukačnom procese,
 • poznáva žiakov s problémami a poruchami v správaní sa, 
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi sa podieľa na tvorbe a realizácií programov na úpravu nežiaduceho správania,
 • zúčastňuje sa na príprave a realizácií programov pre žiakov zameraných na rozvoj ich osobnosti a duševného zdravia, sociálnych spôsobilosti a sociálnej kompetencie,
 • pracuje so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze, spolu so psychológmi z CPPPaP krízu rieši a zabraňuje vzniku ďalších nežiadúcich psychologických dôsledkov krízového stavu žiaka,
 • zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v školskom prostredí,
 • spolupodieľa sa na vytvorení prostredia pre nestresovú prácu žiakov v škole,
 • ponúka možnosti riešenia preťaženosti a únavy žiakov (aut. tréning),
 • spolupracuje pri vypracovávaní nových metód, techník a prostriedkov na meranie učebných výkonov žiakov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 1 351,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

poštou alebo doniesť osobne na adresu:            Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice

mailom:  ekonom@supke.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 04.07.2023 (vrátane)

Termín ukončenia výberového konania: 14.07.2023

Termín nástupu do zamestnania: 01.09.2023

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová

Email.: ekonom@supke.sk

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 16.06.2023 12:28
Upravené: 16.06.2023 13:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001