Školník-údržbár

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava prijme do pracovného pomeru s nástupom od 01. 06. 2023 na dobu určitú do 31. 05. 2024 školníka-údržbára na 86,67% pracovný úväzok za týchto podmienok

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady na výkon pracovnej činnosti

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou v odbore – elektrotechnické
 • odborná spôsobilosť samostatný elektrotechnik podľa § 22 Vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (práca v noci)

Ďalšie požiadavky

 • manuálna a technická zručnosť
 • ovládanie základných prác vo vodoinštalácií, elektrikárskych prácach, murárskych a maliarskych prácach, a spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel skupiny B  je výhodou
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, samostatnosť
 • flexibilita, možnosť pracovať v poobedňajších hodinách

Odmeňovanie

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby spracovania a evidencie žiadosti o prijatie do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania  s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, mailom alebo osobne doručte v termíne do 17. 05. 2023.

Adresa školy

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Akademika Hronca 8

048 01  Rožňava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 904 649 100;   +421 903 236 456
 • e-mail: skola@oarv.sk;   daniela.ziakova@oarv.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka

Autor/zdroj: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 04.05.2023 08:21
Upravené: 04.05.2023 08:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001