Personálna a mzdová referentka

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, 041 37 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Miesto výkonu práce: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

Kategória voľného pracovného miesta: Personálna a mzdová referentka

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Pracovný pomer na dobu:  určitú – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Počet pracovných miest: 1

Predpokladaný termín nástupu:  1.10.2023

Úväzok: 100 %

Platové podmienky:
určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje 1103,50 €.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
  • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: szskosice@kukucinka.sk do 20.09.2023.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie:
Ing. Tatiana Matuchová
Tel. č.: 055/6221216
Email: szskosice@kukucinka.sk

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.09.2023 10:00
Upravené: 19.09.2023 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001