Majster odbornej výchovy pre stavebnú výrobu

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy pre učebný odbor – stavebná výroba s nástupom od 01.09.2023.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy, bez podkategórie.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené  minimálne stredoškolské vzdelanie s výučným listom v odbore, podľa vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.,  o  kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení dodatkov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15, Zákona  č. 138/2019 Z.z.,  
  • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.
Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 11.8.2023.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: SOŠ agrotechnická Moldava n/B
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 23.02.2023 08:52
Upravené: 13.06.2023 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001