Majster odborného výcviku so zameraním na strojárstvo

Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – Majster odborného výcviku so zameraním na STROJÁRSTVO v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kategória: Majster odborného výcviku
Pozícia: Majster odborného výcviku so zameraním na STROJÁRSTVO
Počet voľných miest: 1
Rozsah úväzku: 100 %
Dátum predpokladaného nástupu: október 2023

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópie dokladov potvrdzujúce ukončenie požadovaného vzdelania
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
 • bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • pokročilá znalosť práce s počítačom

Kontaktné údaje:

Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠT, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Kontakt: sekretariat@sostrv.sk, 058/7322646
Webová adresa: www.sostrv.edupage.org
Kontaktná osoba: PaedDr. Diana Košťálová – riaditeľka školy

Platové podmienky a plat:
Plat bude určený v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača od 938 €.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy: SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava, elektronicky e-mailom: sekretariat@sostrv.sk, alebo osobne.

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí predložia požadované doklady uvedené v inzeráte a ktorí budú spĺňať zákonom stanovené podmienky na prijatie na pracovné miesto majstra so zameraním na strojárstvo.

Výber prebehne vlastnou formou.

GDPR
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SOŠT, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2023 08:39
Upravené: 03.10.2023 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001