Zdravotnícky pracovník

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu zdravotnícky pracovník. Jedná sa o hlavný pracovný pomer – 100 % úväzok s termínom nástupu 01.09.2022 (doba určitá – do 31.8.2024).

Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

 1. spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu;
 2. zdravotná spôsobilosť;
 3. odborná spôsobilosť:
  • lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo;
  • sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra;
  • zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár;
  • verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.).
 4. bezúhonnosť (odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace);
 5. registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)
  • lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora;
  • sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek;
  • zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych záchranárov;
  • verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.
     

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
 • profesijný životopis,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov), - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Forma odmeňovania:
Výška mzdy zdravotníckeho pracovníka je stanovená ako priemer mzdy a valorizačnej zložky v národnom hospodárstve za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy cez koeficient v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
Výška mzdy zdravotníckeho pracovníka je stanovená pre jednotlivé roky nasledovne:
V období 1.9.2022 – 31.12.2022 vo výške 1 100 € (hrubá mzda). V období 1.1.2023 – 31.12.2023 vo výške 1 140 € (hrubá mzda). V období 1.1.2024 – 31.8.2024 vo výške 1 180 € (hrubá mzda).

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom (skola@gymnmi.svcmi.sk) s označením „Pracovný pohovor – zdravotnícky pracovník“ najneskôr do 25.08.2022 do 12:00 hod.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba:
PaedDr. Adriana Petrová, PhD., MBA, riaditeľka školy
Telef. kontakt: 056/6441346, email: skola@gymnmi.svcmi.sk

Autor/zdroj: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.08.2022 09:08
Upravené: 16.08.2022 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine