Vychovávateľka

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľka na dobu určitú do 31.8.2023 s nástupom od 01.09.2022.

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je min. ÚSO - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Platové zaradenie a plat: podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platová trieda min. 738,50 € mesačne v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s motivačným listom
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (min. maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej skúške a diplom)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z. z. na tlačive ŠI
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo forme na tlačive ŠI
 • prax v školskom zariadení podobného typu vítaná

Osobnostné predpoklady:

 • profesionalitu,
 • kreativitu,
 • schopnosť uplatňovať inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • schopnosť tímovej spolupráce,
 • komunikačné schopnosti,
 • flexibilita,
 • zodpovednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • logické myslenie,
 • proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológii do výchovno-vzdelávacieho procesu a k celoživotnému sebavzdelávaniu

Iné požiadavky:

 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, internet.

Uchádzači o túto pracovnú činnosť zašlite nám svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 23.6.2022 len emailom na adresu sipovke@sipovke.sk.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefonický kontakt: 055/644 14 05

Autor/zdroj: Školský internát, Považská 7, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2022 15:37
Upravené: 20.06.2022 15:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine