Vychovávateľ/ka

Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte na zastupovanie počas dlhodobej PN.

Kategória: vychovávateľ školského internátu

Miesto výkonu práce: Školský internát, Jedlíkova 11, Košice

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2022

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, 100% úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľ v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • bezúhonnosť podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka.

Osobnostné predpoklady:  

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • pedagogická prax min. 3 roky
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • schopnosti organizačné a komunikačné,
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy,
 • ovládanie maďarského jazyka je výhodou.

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú do 31.08.2023 na zastupovanie počas PN.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: alzbeta.puzderova@ipari.sk do 18.08.2022.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba:

Ing. Alžbeta Puzderová, zást. riaditeľky

e-mail: alzbeta.puzderova@ipari.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.08.2022 14:00
Upravené: 09.08.2022 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine