Vodič - údržbár

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 1.9.2022 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vodič - údržbár.

Dátum nástupu je od 01.09.2022 do 30.06.2023 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • manuálna zručnosť
 • flexibilnosť,  svedomitosť, samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupina C,D na prepravu žiakov
 • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • platová trieda 2 a platový stupeň podľa odpracovaných rokov 

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com do 25. 08. 2022.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Telefónny kontakt: 055/622 80 31  Mgr. Lenka Gumanová, personalistka

Autor/zdroj: SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 15:43
Upravené: 21.07.2022 12:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine