Vedúci školskej jedálne a tajomník školy

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: - vedúci/vedúca školskej jedálne – 50 % úväzok - tajomník/tajomníčka školy - 50 % úväzok

Termín nástupu:
1.9.2022

Pracovný pomer:
na dobu určitú, do 31.08.2023, s možnosťou predĺženie na dobu neurčitú

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
• úplné stredoškolské vzdelanie z okruhu stravovania (stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska a pod.)
• ovládanie práce s PC

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie o dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• schopnosť organizovať a komunikovať
• schopnosť pracovať v kolektíve
• schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy
• samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Masarykova 27, 071 01  Michalovce, alebo na mailovú adresu skola@szsmi.eu.sk do 15.07.2022.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 24.06.2022 07:40
Upravené: 24.06.2022 08:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001