Vedúci technicko-ekonomického úseku

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu „vedúci technicko-ekonomického úseku“.

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok – 37,5 h/týždeň

Termín nástupu: 
podľa dohody, čo najskôr

Požadované kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technicko-ekonomického smeru

Požadované odborné znalosti a iné kritériá:
• minimálne 3 roky praxe v oblasti riadenia a kontroly zamestnancov na technicko-ekonomickom úseku,
• znalosť legislatívy týkajúcej sa činnosti odboru, orientácia v oblasti ekonomiky, financovania, účtovania, plánovania a rozpočtovania verejného sektora,
• ovládanie práce s PC,
• znalosť práce s programom  CITRIX  /WinIBEU, SAP/,
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie, schopnosť pracovať v kolektíve, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní.

Náplň práce:
• komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
•riadenie, kontrola a zodpovednosť za činnosť technicko-ekonomického úseku,
• zodpovednosť za dodržiavanie právnych noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa financovania a účtovania, rozpočtovania a výkazníctva,
• tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti financovania, plánovania a účtovania,
• spracovávanie vnútro-organizačných noriem a smerníc týkajúcich sa hlavných činností úseku, kontrola a sledovanie hospodárenia s finančnými prostriedkami,
• metodické usmerňovanie činnosti v oblasti účtovania a financovania,
• spracovávanie analýzy nákladov a tržieb,
• koordinovanie  realizácie technicko-prevádzkových činností.

Platové zaradenie a plat:
V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tarifný plat 1096,50 Eur + príplatok za vedenie .

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní, príp. praxi
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými  dokladmi je potrebné doručiť mailom na adresu: sekretariat@simedke.sk  alebo poštou na adresu: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice. 
Dátum uzávierky prijímania žiadostí:  07. 07. 2022
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
Zverejnil: Ing. Zuzana Trojčáková
Vytvorené: 24.06.2022 08:12
Upravené: 24.06.2022 08:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine