Vedúca školskej jedálne

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 informuje o voľnom pracovnom mieste - na pracovnú pozíciu vedúca školskej jedálne.

Voľné pracovné miesto
Pozícia:
 vedúca školskej jedálne
Rozsah úväzku: 100%
Nástup do pracovného pomeru: január 2023

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Stredoškolské vzdelanie s maturitou:

 • vzdelanie ekonomického zamerania – doplnené Osvedčením RUVZ o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní prípadne v potravinárstve,
 • úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania – napr. hotelová akadémia, škola spoločného stravovania, výučný list v odbore kuchár, resp. skúška z technológie výroby jedál a náuky o výžive

Osobitný kvalifikačný predpoklad (zákon č. 585/2008 Z.z.): odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • bezúhonnosť
 • Ovládanie práce s PC na používateľskej úrovni – programy Word, Excel,
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu siagarbana@siagarbana.sk do 21.11.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
 • Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Platové zaradenia a plat:
830,50 € (+ príplatok za riadenie a motivačné finančné ohodnotenie) v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • Zdravotná spôsobilosť
 • Schopnosť pracovať v kolektíve
 • Flexibilita
 • Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Kontaktné informácie na zasielanie žiadostí
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zasielať poštou  na adresu: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice, elektronicky na adresu: www.siagarbana.siagarbana.sk do 21.11.2022.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky uvedené v tejto ponuke.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Kontakt:
Marta Sepešiová – vedúca školskej jedálne
Telef. Kontakt: 055/6785 703
Lucia Slotová
Telef.kontakt: 055/6785 702 

Autor/zdroj: Ing. Katarína Takácsová – riaditeľ ka Školského internátu A. Garbana

Autor/zdroj: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15
Zverejnil: Viktor Cipka
Vytvorené: 02.11.2022 10:00
Upravené: 02.11.2022 10:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine