Upratovačka

Gymnázium Krompachy oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii: upratovačka.

Voľné pracovné miesto: upratovačka

Kvalifikačné predpoklady: neurčené

Úväzok: 66,67 % úväzok – 25 hodín týždenne 

Pracovný pomer: na dobu určitú do 30.06.2023

Miesto výkonu práce: Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy

Dátum nástupu do zamestnania: 01.08.2022

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov – 471.- € mesačne.

Doručenie písomností:
Poštou alebo e-mailom na gymkromp@gmail.com alebo osobne  do 24. 06. 2022  vrátane. Pracovný pomer bude uzatvorený s vybratým uchádzačom.

Kontakt:
PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka školy
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Termín oznámenia výsledku výberového konania: do 30.06.2022

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium Krompachy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.06.2022 13:48
Upravené: 06.06.2022 13:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001